logotypy_projekt

„Śląskie. Zawodowcy 2.”

Samorząd Województwa Śląskiego, jako Lider projektu wraz z Partnerami, tj. Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A oraz Akademią Górnośląską im. Wojciecha Korfantego w Katowicach wspólnie rozpoczął realizuję projektu pn. „Śląskie. Zawodowcy 2”.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w województwie śląskim w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2029 r. poprzez lepsze dopasowanie oferty edukacji zawodowej do zmieniających się warunków rynku pracy. Działania podejmowane w projekcie będą polegać na realizacji wsparcia na rzecz uczniów/uczennic oraz przedstawicieli/przedstawicielek kadry szkół prowadzących kształcenie zawodowe, zwiększeniu roli uczelni wyższych w kształtowaniu oferty szkół o profilu zawodowym,

budowaniu efektywnej i trwałej współpracy szkół z pracodawcami oraz kreowaniu i podtrzymywaniu pozytywnego wizerunku szkół zawodowych.

Podejmowane w projekcie działania, mające na celu ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia i będą realizowane poprzez:

1) przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla Uczestników/Uczestniczek ze szkół branżowych I stopnia oraz techników;

2) organizację staży uczniowskich dla Uczestników/Uczestniczek uczących się w branżowych szkołach I stopnia oraz technikach realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawców;

3) organizację kursów i szkoleń dla Uczestników/Uczestniczek umożliwiających uzyskanie niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji/ umiejętności wzmacniających zdolność do zatrudnienia oraz kursów umożliwiających uzyskanie przez Uczestników/Uczestniczki dodatkowych umiejętności / uprawnień / kwalifikacji zaw.;

4) podejmowanie działań mających na celu budowanie efektywnej i trwałej współpracy branżowych szkół I Stopnia, techników w regionie z przedsiębiorcami,

polegającej na bezpośrednim zaangażowaniu pracodawców w proces kształcenia praktycznej nauki zawodu;

5) podejmowanie działań dążących do zwiększenia roli uczelni wyższych w kształtowaniu oferty szkół na poziomie branżowym i technicznym polegających w szczególności na projektowaniu/budowaniu oferty szkół o profilu zaw. z uwzględnieniem występujących uwarunkowań wpływających na jej atrakcyjność;

6) przeprowadzanie kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych dla Nauczycieli/Nauczycielek w celu zwiększenia ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych;

7) podejmowanie działań na rzecz kreowania i podtrzymywania pozytywnego wizerunku szkół zawodowych w celu zbudowania wizerunku atrakcyjnej ścieżki edukacji opartej na dobrej jakości kształcenia ogólnego oraz wysokiej jakości kształcenia w zawodzie.

Działania, podejmowane przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jako Partnera projektu:

– Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 1 550 Uczestników/Uczestniczek placówek prowadzących kształcenie zawodowe (techników i szkół branżowych I stopnia). Doradztwo będzie mieć charakter indywidualnych rozmów Uczestnikami/Uczestniczkami z doradcą edukacyjno-zawodowym w wymiarze 4 godz. dydaktycznych na 1 osobę oraz 2 godz. na stworzenie Indywidualnego Planu Działania – IPD. Doradztwem będzie objęty każdy Uczestnik/Uczestniczka korzystający ze wsparcia IR, dla którego oferta będzie dostosowana do zindywidualizowanych oczekiwań czasowych oraz predyspozycji i kompetencji.

Celem doradztwa jest identyfikacja i analiza potrzeb, możliwości doskonalenia edukacyjnego i zawodowego, postaw, samooceny, zainteresowań, celów, umiejętności, kwalifikacji, planowania kariery zawodowej, itp. Rozmowy doradcze będą dotyczyły m.in.:

– wiedzy o własnej osobie – zdolnościach, zainteresowaniach, predyspozycjach, osobowości, mocnych i słabych stronach;

– wiedzy na temat zawodów – wymagań psychofizycznych, warunków pracy, przeciwwskazań zdrowotnych, szansy na zatrudnienie;

– wiedzy na temat możliwości dalszego kształcenia/edukacji, tendencjach na rynku pracy i szansy uzyskania pracy w zawodzie;

– postaw – motywacji do nauki, świadomości konieczności ustawicznego kształcenia, poczucia wł. wartości, pracowitości i rzetelności, elastycznego dostosowania się do zmian, samodzielności i aktywności oraz inicjatywy w działaniu, otwartości na potrzeby innych, wrażliwości na sprawy równości szans K i M, w tym zwalczania dyskryminacji na rynku pracy, a także godzenia życia zawodowego z prywatnym;

– umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się i własnej pracy, poszukiwania rozwiązań, radzenia sobie z nietypowością i złożonością problemu, samooceny i świadomości własnego potencjału, sztuki kompromisu, negocjacji, konstruowania celów życiowych, podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe zakończy się stworzeniem IPD dla każdego Uczestnika/Uczestniczki zawierającego szczegółowy opis predyspozycji i oczekiwań U, wskazujący adekwatne do jego potrzeb i możliwości formy wsparcia dostępne w ramach projektu (rekomendacje doradcy zawodowego będą stanowiły jedną z przesłanek do zakwalifikowania do stażu, kursu lub szkolenia).

– Staże Uczniowskie

W ramach zadania będą organizowane staże uczniowskie realizowane w rzeczywistych warunkach pracy w myśl zapisów art. 121a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), zachowaniem najwyższych standardów jakości, dla 1 200 Uczniów i Uczennic (522 K i 678 M) techników i szkół branżowych I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami.

– Kursy i szkolenia

Zadanie obejmuje podnoszenie kompetencji zawodowych 350 Uczestników/Uczestniczek poprzez kursy/szkolenia specjalistyczne i zawodowe – organizacja i kompleksowe przeprowadzenie kursów zawodowych i/lub zajęć specjalistycznych na rzecz U Uczestników/Uczestniczek realizowanego projektu. Kursy/szkolenia umożliwiają  zdobycie nowych uprawnień lub umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, efektem czego jest zwiększenie ich szans na rynku pracy.

– Zbudowanie sieci współpracy (IR)

Jednym z celów partnerstwa jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół branżowych I stopnia oraz techników z woj. śląskiego. Stąd też potrzeba zainicjowania i utrzymywania stałych relacji szkół i nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych  z przedsiębiorcami z regionu oraz stosowania przez nich nowych technologii i metod pracy. Wiedza ta u nauczycieli i nauczycielek może spowodować zmianę podejścia do programów nauczania na bardziej adekwatną do potrzeb rynku pracy. IR zorganizuje seminaria/spotkania z udziałem nauczycieli i nauczycielek oraz pracodawców – przedstawicieli/lek organizacji zrzeszających pracodawców (cechy). W ramach zadania powstaną min. 3 sieci współpracy zrzeszające interesariuszy dział. w obszarze związanym z branżami dominującymi w IR

Jest to projekt strategiczny dla województwa śląskiego, który będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2029 r.

Pliki do pobrania:

Szacowanie_Doradztwo zawodowe_18.03.2024_LK_K

Szacowanie_Specjaliści ds. wsparcia uczniów i uczennic w zakresie zdobycia kompetencji zawodowych (IR)18.03.2024_LK_K

Szacowanie_ubezpieczenia_18.03.2024_LK_K

Źródło finansowania: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny +)
Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 78 947 386,67 PLN
Wartość dofinansowanie z FE: 67 105 278,66 PLN

Skip to content