logotypy_projekt

 

„Poprawa warunków pracy Katowickiej Izby Rzemieślniczej poprzez adaptację rozwiązań eliminujących zdrowotne czynniki ryzyka”

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy; Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy; Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Okres realizacji projektu 2023-10-01- 2023-11-30

Cel główny projektu: wdrożenie rozwiązań, eliminujących zidentyfikowane czynniki wpływające negatywnie na zdrowie pracowników Izby, poprzez realizację komponentu prewencyjnego i edukacyjnego.

Projekt zakłada adaptację programu, ukierunkowanego na poprawę warunków pracy, pracowników Izby oraz eliminację zdrowotnych czynników ryzyka poprzez doposażenie stanowisk pracy z uwzględnieniem działań szkoleniowych, w okresie X-XI.2023 r., Wsparciem zostanie objętych 12 pracowników Izby.

Efekt – poprawa komfortu pracy pracowników i ergonomii stanowisk pracy oraz kompetencji pracowników z zakresu ergonomii i higieny pracy, profilaktyki zdrowotnej, poprzez udział w szkoleniach i doradztwie.

Wskaźniki:

Liczba os. w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie -4

Liczba os., które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 12

Liczba zmodernizowanych stanowisk pracy poprawiających ergonomię: 12

Liczba osób, objętych wsparciem szkoleniowym- 10

Wartość projektu: 121 031,25 PLN.

Wydatki kwalifikowalne: 121 031,25 PLN.

Dofinansowanie: 102 876,56 PLN.

Poziom unijnego dofinansowania: 85%

 

Biuro projektu

40-078 Katowice

Plac Wolności 12

Kontakt:

Email projekty@ir.katowice.pl

Telefon: 515037305

Skip to content